San Antonio Iaido Dojo

Direct transmission is our way

Andresen Sensei maintains vital relationships with his teachers here in Texas as well as our group's direct connections to Japan.

Connected to the source in Japan

Staying connected to the source ensures current, authentic, and meaningful iaido. 

Iaido is a living art

Continuous learning keeps the tradition alive. 

Overall MJER Lineage and our relationship to the system

Seitō (orthodox) lineage

 1.  Hayashizaki Jinsuke Minamoto no Shigenobu (1546-1621), founder of Shinmei Musō-ryū
 2. Tamiya Heibei Shigemas
 3. Nagano Muraku Nyūdō Kinrosai
 4. Todo Gunbei Mitsushige 
 5. Arikawa Seizaemon Munetsugu
 6. Banno Danemonnojō Nobusada
 7. Hasegawa Chikaranosuke Hidenobu (Eishin), 7th generation and founder of Hasegawa Eishin-ryū 
 8. Arai Seitetsu Kiyonobu
 9. Hayashi Rokudayū Morimasa
 10. Hayashi Yasudayū Masatomo
 11. Ōguro Motoemon Kiyokatsu
 12. Hayashi Masunojō Masanori
 13. Yoda Manzō Norikatsu
 14. Hayashi Yadayū Masamoto
 15. Tanimura Kamenojō Takakatsu
 16. Gotō Magobei Masasuke (?-1897)
 17. Ōe Masaji (1852–1927), 17th generation and founder of Musō Jikiden Eishin-ryū
 18. Hokiyama Namio (1891–1935)
 19. Fukui Harumasa (1884–1971)
 20. Kōno Hyakuren (1899–1974)
 21. Fukui Torao (1915–2000)
 22. Ikeda Takashi (1932–2019), 22nd generation
 23. Fukui Masato, 23rd generation

image1